(This is a sample page only. Links are disabled. Click the radio buttons to change chart style.)

    Melechan (Malibou)                                                              
 
sire color code:     
Melechan (Malibou)
(male)
Melgun  Yulduz  Gelishikli  Fakir-Sulu  Sluchai 
Firyuza 
Gezel  Kara-Ennym 
Gul-Djakhan 
Gul  Sapar-Khan  Chumuch 
Mele-Zor 
Djeren  Bairak 
Al 
Moroshka 18  Master  Meridian  Mele-Kush 
Ai-Kul 
Suala  Aladin 
Sushka 
Asa 26  Sudan  Dor-Bairam 
Skala 
Arma  Mele-Kirgi 
Airma 
Malikat  Finish  Farfor  Fed  Dor-Bairam 
Fialka 
Tayar (Tkachikha)  Tillya-Kush 
Elin 
Kashan  Kir-Sakar  Algyr 
Aiden 
Kartina (Moda)  Talmaz 
Kedy 
Melekush  Sukhum  Sukhty  Sapar-Khan 
Mari 
Sha-Geldy (Kara-Sar)  Bek-Nazar-Dor 
Kara-Kuvet 
Pobeda  Djakhil  Kizyl 
Dor-Depel 
Dor-Depel  Ak-Sakal 
Djeren